˙·٠•جملات عاشقانه زیبا•٠·˙ - به هرکه دل بستم ازم کارت شارژ خواست