˙·٠•جملات عاشقانه زیبا•٠·˙ - میخوای یکار کنم فرار کنی؟