˙·٠•جملات عاشقانه زیبا•٠·˙ http://dehghanimahdi.mihanblog.com 2020-08-06T08:34:21+01:00 text/html 2014-12-29T12:33:47+01:00 dehghanimahdi.mihanblog.com مهدی دهقانی فیروزآبادی سلام دوست عزیز http://dehghanimahdi.mihanblog.com/post/540 <div align="center"><font size="3" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif">سلام دوست عزیز<img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/53.gif"><br><br>خیلی وقته باهم رفیق هستیم<br><br>و تو به همه چیز&nbsp; من آگاه هستی <br><br>و همیشه با من هستی<br><br>و این فقط من هستم که که با کارهای خودم<br><br>از تو دور می شوم.......<br><br><br>خدایا ....<br>یادم بده<br>که یادم باشه<br>یادت کنم</font><br></div> text/html 2014-08-13T12:49:53+01:00 dehghanimahdi.mihanblog.com مهدی دهقانی فیروزآبادی خوش دارم http://dehghanimahdi.mihanblog.com/post/533 <div align="center"><img src="http://www.irannaz.com/images/2014/08/Precious-and-beautiful-things-of-the-elders-Read-and-Think-irannaz-com-11.jpg" alt="" border="0" align="bottom" height="254" hspace="0" vspace="0" width="437"></div> text/html 2014-04-29T16:01:27+01:00 dehghanimahdi.mihanblog.com مهدی دهقانی فیروزآبادی همه زیبا هستند http://dehghanimahdi.mihanblog.com/post/531 <div align="center"><img src="http://www.taknaz.ir/upload/68/0.763879001338970367_taknaz_ir.jpg" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"></div> text/html 2014-03-29T13:38:11+01:00 dehghanimahdi.mihanblog.com مهدی دهقانی فیروزآبادی مثل تمبر پستی باشید http://dehghanimahdi.mihanblog.com/post/526 <div align="center"><img src="http://s5.picofile.com/file/8112750834/aksnevis_10.jpg" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"></div> text/html 2014-03-29T13:36:29+01:00 dehghanimahdi.mihanblog.com مهدی دهقانی فیروزآبادی داشته های خود را دست کم نگیرید http://dehghanimahdi.mihanblog.com/post/525 <div align="center"><img src="http://s5.picofile.com/file/8115068334/%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D9%87_%D9%87%D8%A7.jpg" alt="" align="bottom" border="0" height="230" hspace="0" vspace="0" width="499"></div> text/html 2014-02-09T12:19:28+01:00 dehghanimahdi.mihanblog.com مهدی دهقانی فیروزآبادی چیستان شماره 1 http://dehghanimahdi.mihanblog.com/post/520 <div align="center">عجایب جنگل بی پایه دیدم،عجایب چادر بی سایه دیدم<br><br>بدیدم صنعت پروردگارم ، دوتا سوداگر بی مایه دیدم.<br><br><span style="background-color: rgb(255, 255, 0);">جواب چیستان در ادامه مطلب</span><br></div> text/html 2014-02-09T10:33:22+01:00 dehghanimahdi.mihanblog.com مهدی دهقانی فیروزآبادی تکه تکه شدن دل http://dehghanimahdi.mihanblog.com/post/519 <div align="center"><img src="http://s3.picofile.com/file/7543997739/uuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu.jpg" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"><br><br>این جهانی که همش مضحکه وتکراره <br><br> تکه تکه شدن دل چه تماشاداره </div> text/html 2014-02-09T10:30:04+01:00 dehghanimahdi.mihanblog.com مهدی دهقانی فیروزآبادی تا توانی... http://dehghanimahdi.mihanblog.com/post/518 <div align="center"><img src="http://www.up.koooch.com/images/sk8ltqn929qvgyhkcq8.jpg" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"><br><br>تاتوانی رفع غم از چهره غمنا کن <br><br>در جهان گریاندن اسان است اشکی پاک کن </div> text/html 2014-02-09T10:10:27+01:00 dehghanimahdi.mihanblog.com مهدی دهقانی فیروزآبادی دلم میخواهد... http://dehghanimahdi.mihanblog.com/post/517 <div align="center"><img src="http://files.facenama.com/i/attachments/1/1369752875914129_large.jpg" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"><br><br><br>دلم كمی خدا میخواهد ....<br><br>كمی سكوت ...<br><br>كمی اخرت ...<br><br>.دلم دل بریدن میخواهد ...<br><br>كمی اشك..<br><br>كمی بهت ...<br><br>كمی اغوش اسمانی ...<br><br>دلم یك كوچه میخواهد بی بن بست !!ویك خدا!!تاكمی باهم قدمی بزنیم.... <br></div> text/html 2014-02-07T13:25:36+01:00 dehghanimahdi.mihanblog.com مهدی دهقانی فیروزآبادی ای کاش... http://dehghanimahdi.mihanblog.com/post/516 <div align="center"><img src="http://negar2009no.persiangig.com/image/God.jpg" alt="" align="bottom" border="0" vspace="0" width="393" height="272" hspace="0"><br><br><p><font size="4">کاش، به همان اندازه ای که از <span style="color:rgb(204,102,0);">حرف مردم </span>میترسیم</font> </p> <p><font size="4">از <span style="color:rgb(255,0,255);">تو </span>می ترسیدیم ...</font> <br></p> <p><font size="4">که اگر اینگونه بود <span style="color:rgb(153,0,0);">دنیای <span style="color:rgb(0,0,0);">ما</span></span> <span style="color:rgb(0,0,255);">دنیای </span>دیگری بود</font></p><p><font size="4">و <span style="color:rgb(153,0,0);">آخرت </span>ما <span style="color:rgb(0,0,255);">آخرت </span>دیگری ...</font> </p><p>&nbsp;</p> <div class="postleft"> </div> <br></div> text/html 2014-02-06T05:08:24+01:00 dehghanimahdi.mihanblog.com مهدی دهقانی فیروزآبادی روباهی خود کشی کرد.... http://dehghanimahdi.mihanblog.com/post/515 <div align="center"><img src="http://t0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQAYONxh6P6cAOet9jHgse9Xz-bShfj2V5zuGOdJQscz3mMvmI1" alt="" align="bottom" border="0" vspace="0" hspace="0"><br><br><font size="4">دیشب روباهی خودکشی کرد <br><br>حیله گری "انسانها" کلافه اش کرده بود.</font><br></div> text/html 2014-02-05T13:06:02+01:00 dehghanimahdi.mihanblog.com مهدی دهقانی فیروزآبادی و خدا.... http://dehghanimahdi.mihanblog.com/post/514 <div align="center"><span style="font-size:14px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);"><span style="font-family: tahoma,geneva,sans-serif;"><img src="http://main.aalireza.ir/wp-content/uploads/2014/02/god.jpg" alt="" align="bottom" border="0" vspace="0" width="273" height="339" hspace="0"></span></span></span><br><span style="font-size:14px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);"><span style="font-family: tahoma,geneva,sans-serif;"></span></span></span><br><span style="font-size:14px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);"><span style="font-family: tahoma,geneva,sans-serif;">از تصادف جان سالم به در برده بود و می گفت <p> زندگی اش را مدیون ماشین مدل بالایش است</p> <p> و<strong><span style="color:#FF0000;"><span style="font-family: tahoma,geneva,sans-serif;"> خــــــــــــــــــــــــدا</span></span></strong><span style="color: rgb(0, 0, 0);"><span style="font-family: tahoma,geneva,sans-serif;"> همچنان لبخند میزد...</span></span></p></span></span></span></div> text/html 2014-02-05T06:38:35+01:00 dehghanimahdi.mihanblog.com مهدی دهقانی فیروزآبادی یک روزی... http://dehghanimahdi.mihanblog.com/post/513 <div align="center"><img src="http://www.askquran.ir/gallery/images/16195/1_2mdjldt.jpg" alt="" align="bottom" border="0" height="196" hspace="0" vspace="0" width="196"><br><b><font size="3">یک روزی ....<br><br>به هر دلیلی ...<br><br>اگر از ته قلبتان خندیدید ...<br><br>برا من هم تعریف کنید.</font></b><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/53.gif"></div> text/html 2014-02-04T18:33:18+01:00 dehghanimahdi.mihanblog.com مهدی دهقانی فیروزآبادی کفش ندارم.... http://dehghanimahdi.mihanblog.com/post/511 <div align="center"><b><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="3"><br><img src="http://ts3.mm.bing.net/th?id=H.4854753118129062&amp;pid=1.7" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"><br><br>غصه میخوردم که کفش ندارم<img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/2.gif"><br>یکی را دیدم که پا ندارد<img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/12.gif"></font></b></div> text/html 2014-01-29T19:13:25+01:00 dehghanimahdi.mihanblog.com مهدی دهقانی فیروزآبادی همه تنهان... http://dehghanimahdi.mihanblog.com/post/510 <div align="center"><img src="http://s5.picofile.com/file/8104822076/taan.jpg" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"><br><br><b><font size="3">این جا ...<br><br>همه تنهان...<br><br>ولی خیلی ها هنوز گرمن متوجه نشدن...</font></b><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/17.gif"></div> text/html 2014-01-28T19:31:54+01:00 dehghanimahdi.mihanblog.com مهدی دهقانی فیروزآبادی خدایا... http://dehghanimahdi.mihanblog.com/post/509 <div align="center"><img src="http://ts1.mm.bing.net/th?id=H.4687498507782308&amp;pid=1.7" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"></div> text/html 2014-01-27T15:52:09+01:00 dehghanimahdi.mihanblog.com مهدی دهقانی فیروزآبادی عاشقتم... http://dehghanimahdi.mihanblog.com/post/507 <div align="center"><img src="http://www.meisam-mohammadi.com/wp-content/uploads/2012/11/165-300x261.jpg" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"><br><br>این روز اگه کسی گفت " عاشقتم"<br>.<br>.<br>.<br>.<br>.<br>بپرس:تا چند ساعت؟<br></div> text/html 2014-01-26T19:27:55+01:00 dehghanimahdi.mihanblog.com مهدی دهقانی فیروزآبادی خبرنامه http://dehghanimahdi.mihanblog.com/post/505 <p align="center"><span style="background-color: rgb(51, 255, 51);">با سلام به تمام بازدید کننده گان محترم کسانی که بسته پیامکی خریداری می نمایند حتما شماره ارسال پیامک همراه با شماره پیگیری در قسمت نظرات&nbsp; برای ما ارسال نمایید(به صورت خصوصی ارسال کنید) </span><br></p><p align="center">با تشکر<br></p><p align="center">ایمیل خود را وارد نمایید:<br></p><p align="center"><span style="background-color: rgb(51, 255, 51);"><input style="width:140px" name="email" type="text"></span></p><input value="mihanblog/Xkqt" name="uri" type="hidden"><input name="loc" value="en_US" type="hidden"><div align="center"><input value="Subscribe" type="submit"></div><p align="center"><font color="#FF0000"><span style="background-color: rgb(51, 255, 51);">خبرنامه وبلاگ جملات عاشقانه</span></font><br></p> text/html 2014-01-25T18:22:24+01:00 dehghanimahdi.mihanblog.com مهدی دهقانی فیروزآبادی حس زیبا دیدن... http://dehghanimahdi.mihanblog.com/post/504 <div align="center"><img src="http://img.asemoni.com/beautiful-and-romantic-pictures-2.jpg" alt="" align="bottom" border="0" height="304" hspace="0" vspace="0" width="350"><br><br>بچه‌ها هرگز مادرشان را زشت نمی‌دانند …<br>سگ‌ها اصلا به صاحبان فقیرشان پارس نمی‌کنند …<br>اسکیموها هم از سرمای آلاسکا بدشان نمی‌آید …<br>اگر کسی یا جایی را دوست داشته باشید ،<br>آن را زیبا هم خواهید یافت …<br>زیرا ” حس زیبا دیدن ” همان عشق است … !</div><br> text/html 2014-01-25T09:49:17+01:00 dehghanimahdi.mihanblog.com مهدی دهقانی فیروزآبادی به نظرتون آخر این همه سوسک توله بازی چی میشه ؟ http://dehghanimahdi.mihanblog.com/post/503 <div align="center"><img src="http://bayanbox.ir/id/443702010327270519?preview" alt="" align="bottom" border="0" height="234" hspace="0" vspace="0" width="382"><br><br><img src="http://bayanbox.ir/id/2003061786287609181?preview" alt="" align="bottom" border="0" height="258" hspace="0" vspace="0" width="391"><br><br><img src="http://bayanbox.ir/id/1759462642243193871?preview" alt="" align="bottom" border="0" height="267" hspace="0" vspace="0" width="403"><br><br><img src="http://bayanbox.ir/id/1697986565677037?preview" alt="" align="bottom" border="0" height="224" hspace="0" vspace="0" width="394"><br><br></div>