˙·٠•جملات عاشقانه زیبا•٠·˙ - مطالب ابر شهید همت

...حرف میزنیم برای رضای خدا


 شعار میدهیم برای رضای خدا


 می جنگیم برای رضای خدا


همه چیز و چیز خواست خدا باشد


که اگه اینجور بشه ما پیروزیم


چه بکشیم و چه کشته بشیم ما پیروزیم...</