˙·٠•جملات عاشقانه زیبا•٠·˙ - مطالب ابر عشق یک چرخه است: